W kwietniu Oddział dla dorosłych we współpracy z Oddziałem dla dzieci Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej ogłosiły konkurs poetycki „Oswajanie słów”. Konkurs był zorganizowany z okazji 100 rocznicy urodzin Anny Kamieńskiej, patronki naszej biblioteki. Na konkurs zostało nadesłanych 26 prac z całej Polski, a główna nagroda powędruje do stolicy.

Celem konkursu była promocja kreatywnego pisania oraz poszukiwania twórczych inspiracji. Poniżej przedstawiamy protokół z pracy komisji jury. Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zachęcamy do dalszej pracy twórczej.

 Oto wyniki:

  Konkurs został przeprowadzony w dniach od 21 kwietnia do 10 maja 2020 roku.

 Oswajanie slow

Laureatów konkursu wyłoniła Komisja Konkursowa w składzie:

 • Halina Ciechomska - Przewodnicząca Komisji Konkursowej
 • Anita Woźniak – kustosz
 • Wioletta Kimak-Gębała – kustosz
 • Dorota Cioczek – bibliotekarz

Spośród nadesłanych prac jury wyłoniło i nagrodziło trzy osoby:

 • I miejsce: Anna Kobylińska za budowę oraz klarowny, czytelny i ciekawy przekaz w wierszu „Pamiętasz…”
 • II miejsce: Edyta Smus za ciekawe spojrzenie na proces tworzenia literatury w wierszu „Chcę mało”
 • Wyróżnienie : Joanna Pąk za refleksje i przemyślenia ujęte w proste wersy w wierszu „Puste ulice”.

 

Laureaci konkursu otrzymają bony podarunkowe do księgarni, dyplomy uczestnictwa oraz słodki upominek.

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

Protokół:

Protokół z konkursu Oswajanie słów

 

 KONKURS ZAKOŃCZONY

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-POETYCKEGO „OSWAJANIE SŁÓW”:

 

1.Organizatorem konkursu jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej z siedzibą przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik, zwana dalej „Organizatorem”.

2.Konkurs jest organizowany z okazji 100 rocznicy urodzin Anny Kamieńskiej, patronki biblioteki.

3.Konkurs ma charakter otwarty.

4.Do konkursu można zgłosić utwory liryczne odpowiednio przypisane przez Uczestnika do jednej z dwóch kategorii:

 • - kategoria „w kancik”, do której można zgłaszać wszelkie utwory liryczne.
 • - kategoria „szorty”, do której można zgłaszać utwory krótkie, na przykład  haiku, myśli, lirki i inne miniatury poetyckie.

5.Konkurs zostanie przeprowadzony  od  21 kwietnia do 10 maja 2020 roku.

6.Celem konkursu jest promocja kreatywnego pisania oraz poszukiwania twórczych inspiracji.

7.W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 15 lat.

8.Każdy uczestnik może zgłosić jeden utwór.

9.Zgłaszane utwory należy przesłać do 10 maja 2020 roku, do godz. 23:59 na adres na adres:wypozyczalnia@bibliotekaswidnik,pl W tytule wiadomości należy wpisać: OSWAJANIE SŁÓW.Zgłoszony utwór musi zostać nadesłany w formacie odt, doc lub txt.

W zgłoszeniu należy podać dane:

 • imię i nazwisko Autora
 •  kontaktowy adres e-mail i numer telefonu

10.Z uwagi na charakter utworów Organizator nie będzie redagował i korygował przysłanych utworów, należy więc dołożyć wszelkich starań by utwory nie zawierały niezamierzonych błędów.

11.Przesłane utwory muszą być dziełami oryginalnymi i autorskimi.

12.Jury oceniając utwory weźmie pod uwagę: umiejętność wykorzystania reguł gatunku, oryginalność i poprawność językową.

13.Wybrane utwory zostaną opublikowane tekstów we wspólnej książce, wydanej przez Organizatora we współpracy z Drukarnią DRUKURS, ul. Warsztatowa 10 w Świdniku.

14.Nagrodami w konkursie będą bony na zakup książek.

15.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, możliwość nieprzyznania nagród oraz unieważnienia konkursu.

16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych przez uczestnika konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych powoduje utratę uczestnictwa w konkursie i utratę prawa do nagrody.

17.Niezbędnym warunkiem przyjęcia pracy jest dołączenie klauzuli informacyjnej RODO, podpisanej ręcznie (tekst klauzuli może być wydrukowany lub napisany odręcznie, a następnie podpisany, sfotografowany i przesłany jako załącznik na dole artykułu).

18.Jury składa się z osób wskazanych przez organizatora konkursu.

19.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 15 maja 2020 roku na stronie internetowej bibliotekaswidnik.pl, a laureaci zostaną powiadomieni o wynikach mailowo lub telefonicznie.

20.Organizator zastrzega sobie prawo cytowania, powielania i publikowania prac konkursowych, bez wypłacania honorariów autorskich, w celach promocyjnych w prasie, na  tronach internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych.

21.Uczestnik musi posiadać pełne prawa własnościowe i majątkowe do składanych prac i odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i  pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji niniejszego konkursu, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi. Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu.

22.Przekazane pliki nie będą zwracane. Z chwilą złożenia prac Uczestnik nieodpłatnie przekazuje prawa autorskie na rzecz Organizatora i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonej pracy na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia konkursu polach eksploatacji  w  ramach działań Organizatora na potrzeby konkursu oraz na inne cele związane z zadaniami realizowanymi przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231.

23.Postanowienia końcowe:

a) Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bibliotekaswidnik.pl.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.

c) Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Organizator.

d) Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z konkursem oraz wynikających
z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631),
a w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu. 

e) Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

f) Poprzez udział w konkursie i przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i akceptuje go.

 

Klauzula informacyjna RODO do 17 punktu regulaminu:

Pobierz załącznik nr 1