Wi-Fi w bibliotece

Ankieta2

Najchętniej czytane książki

sensacja/kryminał/horror - 12.7%
romanse - 10.2%
historyczne - 9.4%
podróżnicze - 5.7%
fantastyka - 13.7%
popularnonaukowe - 2.3%
biografie - 7.7%
obyczajowe - 9.5%
przygodowe - 4.9%
poezja i dramat - 1.3%
dla dzieci i młodzieży - 10.6%
poradniki - 2.2%
literatura piękna - 9.8%
Rozmiar czcionki

Regulamin
korzystania ze zbiorów i usług

Miejsko-Powiatowej  Biblioteki Publicznej  im . A. Kamieńskiej w Świdniku

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123).
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zmianami).
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zmianami).
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami).
  • Porozumienia zawartego 9 lutego 2001 r. pomiędzy Zarządem Gminy Miejskiej Świdnik a Zarządem Powiatu Świdnickiego w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku zadań powiatowej biblioteki Publicznej dla Powiatu Świdnickiego.
  • Statutu M-PBP w Świdniku.
 1. Prawo do korzystania ze zbiorów, zasobów i usług M-PBP mają osoby fizyczne oraz prawne na zasadach i warunkach określonych w nadanym przez Dyrektora instytucji Regulaminie korzystania ze zbiorów, zasobów i usług Miejsko-Powiatowej  Biblioteki Publicznej w Świdniku, zwanego dalej Regulaminem.
 2. Biblioteka zapewnia dostęp do zbiorów bibliotecznych i informacji w formie materiałów i dokumentów graficznych, dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych i elektronicznych.
 3. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy Świdnik oraz  powiatu świdnickiego , w tym także w zakresie wiedzy o regionie. Służy również upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, pełni rolę kulturotwórczą i informatyczną.
 4. Usługi M-PBP są bezpłatne z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy z dnia 27.06.1997 r.o bibliotekach.
 5. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 6. Biblioteka prowadzi cztery filie biblioteczne, ulokowane w różnych, atrakcyjnych dla czytelników, punktach miasta Świdnik:
  • Nr 1 przy ul. Racławickiej 15d
  • Nr 2 przy ul. Kruczkowskiego 6a
  • Nr 3 w Szpitalu Miejskim, przy Al.Lotników Polskich 18
  • Nr 4 w Szkole Podstawowej nr 7, przy ul.Armii Krajowej 3

 

§ 2.

ZASADY REJESTRACJI CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI

 1. W celu uzyskania możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki należy:
  • okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL i wypełnić kartę zapisu oraz zobowiązać się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Za niepełnoletniego czytelnika Biblioteki odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego czytelnika jest dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz legitymacja szkolna.
  • uzyskać kartę biblioteczną (tylko biblioteka główna) na podstawie okazanego dowodu tożsamości i złożyć czytelny, własnoręczny podpis potwierdzający znajomość Regulaminu.
 1. Czytelnik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zgubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece i najpóźniej w dniu wydania duplikatu karty wypełnić pisemne oświadczenie o jej utracie.
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
 3. Czytelnik Biblioteki zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

§ 3.

WYPOŻYCZANIE ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Z  Biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Powiatu Świdnickiego.
 2. Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Biblioteki jest aktualna karta biblioteczna, która jest dokumentem identyfikującym czytelnika. Właściciel odpowiada za każde jej użycie. Koszt karty wynosi 1 zł.
 3. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej czytelnik powinien niezwłocznie zawiadomić wypożyczalnię, która wystawi duplikat karty. Koszty wystawienia duplikatu obciążają właściciela i wynoszą 6 złotych.
 4. Korzystanie  z Wypożyczalni jest bezpłatne.
 5. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy, na okres nie dłuższy niż  1 miesiąc .
 6. Biblioteka zastrzega sobie możliwość skrócenia  terminu zwrotu, jeżeli wypożyczone pozycje są szczególnie poszukiwane.
 7. Na prośbę czytelnika, bibliotekarz może rezerwować pozycje aktualnie wypożyczone.
 8. Czytelnik może zarezerwować maksymalnie 3 książki. Zamówione pozycje należy odebrać w ciągu 3 dni.
 9. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobierana jest opłata według obowiązującego cennika za każdy dzień po terminie zwrotu. Opłata naliczana jest od każdej wypożyczonej pozycji (woluminu / tytułu książki mówionej)  i wynosi 10 groszy za każdy rozpoczynający się dzień po upływie terminu zwrotu.
 10. Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są niezależnie od tego czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.
 11. Czytelnikom przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, wysyłane są  upomnienia na ich koszt.  Koszt upomnienia wynosi 3 złote.
 12. Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych.
 13. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 14. Czytelnicy w chwili wypożyczania lub udostępniania im materiałów bibliotecznych, winni zwrócić uwagę na ich stan. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biblioteki.
 15. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnicy zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody w jednej z następujących form:
  1. dostarczenia pozycji tego samego autora o tym samym tytule i dacie wydania tożsamej lub późniejszej;
  2. dostarczenia, za zgodą kierownika Biblioteki, pozycji o innym tytule z tej samej dziedziny o wartości odpowiadającej co najmniej obowiązującej w danym roku opłacie z tytułu niezwróconych materiałów bibliotecznych;
  3. uiszczenia opłaty, której wysokość odpowiada dwukrotnej średniej cenie książki z roku poprzedniego. W przypadku, gdy cena pozycji niezwróconej, uszkodzonej lub zniszczonej przekracza wysokość opłaty obowiązującej w danym roku, pobierana jest opłata w wysokości ceny inwentarzowej.
 1. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia pozycji szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Stopień zużycia pozycji nie ma wpływu na wysokość odszkodowania.
 2. W przypadku uregulowania opłat wynikającego z § 3. pkt. 15. i 16. zniszczony wolumin zwracany jest czytelnikowi po dokonaniu stosownej opłaty.

§ 4.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH NA MIEJSCU

 1. Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu w czytelni za pośrednictwem bibliotekarza.
 2. Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu po okazaniu dowodu tożsamości lub karty bibliotecznej oraz po zarejestrowaniu w rejestrze odwiedzin. Wpisu każdorazowo dokonuje pracownik Biblioteki.
 3. Biblioteka dopuszcza możliwość wypożyczenia woluminu z czytelni  za zgodą bibliotekarza.
  • Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonej  książki następnego dnia pracy placówki.
  • Czytelnik proszony jest o zostawienie dokumentu poświadczającego tożsamość jako gwarancja oddania książki.
  • Dokument oddawany jest przy zwrocie woluminu w nienaruszonej stanie.
 1. Koszty zniszczenia książki ponosi wypożyczający według schematu  opłat umieszczonych w § 3. pkt. 15 i 16.
 2. Czytelnia wypożycza czasopisma oraz prasę, z wyjątkiem aktualnych numerów, na okres 1 miesiąca.

 

§ 5
KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW I INTERNETU

 1. Korzystanie z komputerów i Internetu dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
 2. Stanowisko komputerowe udostępniane jest czytelnikom po okazaniu karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości i po dokonaniu wpisu w rejestrze odwiedzin. Wpisu każdorazowo dokonuje pracownik Biblioteki.
 3. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 4. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się czytelnikom na czas nieprzekraczający 1 godziny. Czas korzystania może być przedłużony w miarę dostępności sprzętu komputerowego.
 5. Wynik swojej pracy czytelnicy mogą zapisać na nośniku informatycznym zarówno zakupionym w Bibliotece, jak i na własnym nośniku informatycznym, odpowiednio do możliwości dostępnego w Bibliotece sprzętu.
 6. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputera, jak i oprogramowania na nim zainstalowanego.
 7. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnianego mu komputera, a także za pośrednictwem Internetu.
 8. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelników w trakcie pracy przy komputerze. W szczególności pracownik Biblioteki może odmówić czytelnikom możliwości korzystania z komputera, jeśli uzna, że czytelnicy wykonują czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w regulaminie.

 

§ 6
OPŁATY

 1. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych Biblioteki jest bezpłatne.
 2. Opłacie podlegają usługi i czynności powołane § 3. pkt. 15 i 16.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące odpłatności oraz wysokość opłat określa cennik usług   i opłat.
 4. Za opłaty pobierane od użytkowników M-PBP wystawia pokwitowanie.

§ 7
SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki w wyznaczonych dniach i godzinach.
 2. Do przyjmowania skarg i wniosków w filiach Biblioteki zobowiązani są kierownicy filii lub pracownik zastępujący kierownika filii w godzinach otwarcia placówki.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich filiach i bibliotece głównej.
 2. Czytelnicy niestosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu nie są obsługiwani.
 3. Zmiany obowiązujących w Bibliotece opłat, o których mowa w § 6, podawane będą do wiadomości czytelników z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 4. Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu Dyrektora Biblioteki i wchodzi w życie z dniem 03.01.2011 r.

 

Regulamin nadany zarządzeniem Dyrektora M-PBP

z dnia 01 czerwca 2011 r.

 aktualizacja regulaminu 02.01.2017r.

Biblioteka Główna Napisz do nas... Wyślij